ศึกษาผลกระทบของการเข้าสู่ AEC ต่อภาคการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1