โครงการวิจัยคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ปี 2018

14

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

11

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

0

Award

รางวัล ปี 2018

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 7 2 0 0
2018 การศึกษาความน่าจะเป็นในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนเลียนแบบดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2018 การประมาณอุปสงค์การท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยแบบจำลองคุณลักษณะ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2018 ปัจจัยที่กำหนดการย้ายถิ่นของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยและการพัฒนาระบบสวัสดิการสำหรับคนจนและคนด้อยโอกาสในสังคมไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 5 2 0 0
2018 การศึกษาเพื่อพัฒนาเรือไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรมขนส่งและบริการ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 ความสัมพันธ์เชิงพลวัตรระหว่างความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ราคาน้ำมันและผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ กรณีศึกษาประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0