ความสัมพันธ์เชิงพลวัตรระหว่างความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ราคาน้ำมันและผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ กรณีศึกษาประเทศไทย