Journal

ความสัมพันธ์ไตรภาคีระหว่างอัตราแลกเปลี่ยน ราคาน้ำมัน และผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ กรณีศึกษาประเทศไทย: วิธีพลวัต
วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ (ISSN: 22289658)
10
1
145-156
มกราคม - มิถุนายน 2019
ชาติ
-
-
-
-