ปัจจัยที่กำหนดการย้ายถิ่นของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยและการพัฒนาระบบสวัสดิการสำหรับคนจนและคนด้อยโอกาสในสังคมไทย

Publish Year International Journal 5
2021 inดร.ฐิติวรรณ ศรีเจริญ, รองศาสตราจารย์, "International Migrant Remittances and Saving from Thailand to Neighboring Countries.", European Journal of Business and Management Research, 6(5), 246-255. , ปีที่ 6, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2021, หน้า 246-255
2020 inดร.ฐิติวรรณ ศรีเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Determinant of Neighboring Migrant Workers to Thailand", Journal of Economics, Business and Management, ปีที่ 8, ฉบับที่ 3, สิงหาคม 2020, หน้า 224-229
2020 inดร.ฐิติวรรณ ศรีเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Migration in the Mekong Sub-region: Route from Myanmar, Cambodia and Lao to Thailand and Social Welfare Arrangement.", London Journal of Research in Humanities and Social Science, ปีที่ 20, ฉบับที่ 8, พฤษภาคม 2020, หน้า 31-50
2020 inดร.ฐิติวรรณ ศรีเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Migration and Remittances: Evidence from Cambodia, Myanmar and Lao Migrant Workers", Journal of Business and Economics Review , ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2020, หน้า 72-79
2019 inดร.ฐิติวรรณ ศรีเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Comparative migration studies of Burmese, Cambodian and Laotian migrants in Thailand: Multivariate approach.", Journal of Economics and International Finance, ปีที่ 11, ฉบับที่ 7, ตุลาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 68-84
Publish Year International Conference 2
2020 inดร.ฐิติวรรณ ศรีเจริญ, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยของย้ายถิ่นของแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านมายังประเทศไทย", Conference chair of 2020 the 5th International Conference on Marketing, Business and Trade (ICMBT 2020) in Ritsumeikan University, Osaka, Japan. January 10 to 12, 2020., 10 - 12 มกราคม 2020, Osaka, Japan ญี่ปุ่น
2020 inดร.ฐิติวรรณ ศรีเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Migration and Remittances: Evidence from Cambodia, Myanmar and Lao Migrant Workers", 11th Global Conference on Business & Social Sciences (GCBSS-2020), 11 - 12 ธันวาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย