การพัฒนาต้นแบบการท่องเที่ยวทางน้ำวิถีชุมชนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้เรือพลังงานแสงอาทิตย์