โครงการวิจัยคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ปี 2020

15

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

29

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 0 0 0
2020 การพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไก่ลูกผสมตะเภาทองอินทรีย์ หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2020 การศึกษาศักยภาพผู้ประกอบการและอุปสงค์ผลิตภัณฑ์ไก่ลูกผสมตะเภาทองอินทรีย์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 0 0 0 0
2020 การบริหารการตลาดของอุตสาหกรรมภาคบริการในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2020 การพัฒนามาตรการกฎหมายตลาดซื้อขายยางพาราเพื่อส่งเสริมราคายางพาราในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 แนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจสาขาท่องเที่ยวจากผลกระทบ COVID-19 ในพื้นที่ EEC หัวหน้าโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2020 ความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลและผลกระทบต่อการศึกษา หัวหน้าโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2020 การพัฒนาเครือข่ายวิจัยด้านยางพาราและการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการวิจัยด้านยางพารา ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0