โครงการวิจัยคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ปี 2017

16

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

15

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

15

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

1

Award

รางวัล ปี 2017

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 4 0 0 0
2017 การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกของกรุงเทพมหานครเพื่อสังคมผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2017 การวัดประสิทธิภาพการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมในพัทยา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การวิเคราะห์ผลการดำเนินนโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุน ในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2017 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในจังหวัดชลบุรี ประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 11 Project 1 4 0 0
2017 Thap Salao Wildlife-based Eco-tourism Project ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 2 0 0
2017 การทดสอบสมรรถนะอุปกรณ์ไถจานชนิดใช้กำลังขับแบบ 2 เพลา สำหรับการพรวนกลบวัสดุอ้อย ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 โครงการศึกษาด้านเศรษฐกิจและสังคมเพื่อการพัฒนาย่านนวัตกรรมศรีราชา หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 โครงการวิจัยเพื่อศึกษาการจัดทำหลักเกณฑ์การคำนวณค่าตอบแทนสำหรับผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 Prize-linked Saving with Guaranteed Winner:Theory and Experiment ผู้ประสานงาน ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 โครงการระบบสาธิตนาโนกริดโซลาร์เซลล์ด้วยนวัตกรรมการบริหารพลังงานแบตเตอรี่แบบแยกกลุ่ม ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การพัฒนาย่านนวัตกรรมศรีราชา ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 2 0 0
2017 การพัฒนาองค์กรเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังน้ำเขียว-ป่าเขาภูหลวง ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 ประสิทธิภาพการจัดการความปลอดภัยของระบบโลจิสติกส์ท่องเที่ยวเมืองพัทยา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การวิเคราะห์ความต้องการกำลังคนด้านโลจิสติกส์ในพื้นที่แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การศึกษาวิเคราะห์ตลาดยางจีนทั้งระบบเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของไทย หัวหน้าโครงการย่อย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0