โครงการศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุน (Feasibility Study) ในกลุ่มอาคารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา