โครงการวิจัยคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ปี 2013

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

9

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

15

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

0

Award

รางวัล ปี 2013

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 6 1 0 0
2013 การวิเคราะห์ความต้องการกำลังคนในภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดชลบุรีเพื่อรองรับการเิปิดเสรีประชาคมอาเซียน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 1 0 0 0
2013 ภาวะการพึ่งพิงอุตสาหกรรมและแนวทางการพัฒนาเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 1 0 0 0
2013 การจัดกลุ่มจังหวัดและการพัฒนาเศรษฐกิจในภาคใต้ของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2013 การจัดการความเสี่ยงอย่างบูรณาการภายใต้ความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตภาคการเกษตรของภาคตะวันออกของไทย ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2013 ผลกระทบของข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน ที่มีต่อการค้าระหว่างประเทศอาเซียนกับประเทศจีน หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 ปัญหาแรงงานข้ามชาติในจังหวัดชลบุรีและแนวทางแก้ไข หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2013 ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการป้องกันปัญหาสุขภาวะจากมลพิษในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 4 3 0 0
2013 การพัฒนาความร่วมมือระดับห่วงโซ่อุปทาน ปี 2556 ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 ดำเนินกิจกรรมพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตร จังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ธุรกิจที่ยั่งยืน (1 จังหวัด 1 สินค้า) ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 3 0 0 0
2013 ประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาผู้ประกอบการให้เกิดธุรกิจ/ผลิตภัณฑ์ใหม่ ภายใต้โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ และพัฒนาผู้ประกอบการให้เกิดธุรกิจใหม่ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2013 การศึกษาและประเมินผลโครงการหมู่บ้านชุมชนต้นแบบการลดต้นทุนการผลิตข้าว ปี 2556 หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2013 การพัฒนาดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยระดับจังหวัด ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2013 การพัฒนาความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน : กรณีข้าว หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การพัฒนาตัวชี้วัดระบบเตือนภัยความมั่นคงทางอาหาร : กรณีข้าว ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการก่อสร้างสถานีบริการก๊าซ สำหรับรถยนต์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0