โครงการวิจัยคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ปี 2014

14

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

9

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

9

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

0

Award

รางวัล ปี 2014

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 4 0 0 0
2014 สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการกระจายรายได้ของครัวเรือนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 1 0 0 0
2014 การศึกษาแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เขาหมาจอ ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 1 0 0 0
2014 การใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตรในประเทศไทย กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 0 0 0
2014 บทบาทของความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อผลประกอบการขององค์กรธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2014 การพัฒนาแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์เพื่อพยากรณ์อุปสงค์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศของประเทศไทย: กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 3 6 0 0
2014 กิจกรรมพัฒนาผู้ปฏิบัติงานและผู้ประสานงานคลัสเตอร์โครงการสร้างเครือข่ายกลุ่มอุตสาหกรรมและยกระดับความร่วมมือคุณค่าโซ่อุปทาน Cluster Development Agent : CDA ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 2 0 0
2014 โครงการโซ่อุปทานสินค้าเกษตรจากแหล่งผลิตภายในประเทศเพื่อการส่งออกไปยังสาธารณรัฐเกาหลี ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2014 กิจกรรมการวิเคราะห์ศักยภาพ/ขีดความสามารถในการแข่งขัน และจัดทำแผนพัฒนากิจการโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 4 0 0