โครงการวิจัยคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ปี 2015

18

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

13

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

11

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

1

Award

รางวัล ปี 2015

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 0 0 0
2015 การศึกษาความคุ้มค่าของการลงทุนทำศูนย์การค้าชุมชนในรูปแบบการลงทุนต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2015 ผลกระทบของความไม่เสมอภาคทางเพศต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 9 Project 2 3 0 0
2015 การศึกษาเพื่อสำรวจสถานการณ์พื้นฐาน ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 0 0 0
2015 โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2015 อุปกรณ์พรวนกลบใบอ้อยแบบไถจานชนิดใช้กำลังขับแบบ 2 เพลา ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2015 โครงการประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 ความเปราะบางของครัวเรือนเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2015 การวิเคราะห์ต้นแบบและผลตอบแทนในการพัฒนาต้นแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าวังน้ำเขียว ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การวิเคราะห์และเปรียบเทียบต้นทุนผลตอบแทนการผลิตข้าว อ้อย และพืชทางเลือกอื่นในพื้นที่ปลูกข้าวด้อยคุณภาพ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 โครงการสำรวจศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพของประเทศ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์แหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพของประเทศ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0