โครงการวิจัยคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ปี 2022

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

22

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 0 0 0 0
2022 ผลกระทบของการส่งเงินต่อการการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการบรรเทาความยากจนของประเทศกำลังพัฒนาในเอเชีย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2022 ความเหลื่อมล้ำด้านรายได้เชิงพื้นที่ของประเทศไทย นัยของการพัฒนาประเทศสู่ความเท่าเทียม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2022 การวิเคราะห์ฟังก์ชันการผลิตและต้นทุนเฉลี่ยระยะยาวของยางพาราตลอดช่วงอายุการเพาะปลูก หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2022 ผลกระทบความแปรปรวนน้ำฝนที่มีต่อผลผลิตยางพาราของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2022 ผลตอบแทนทางการศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0