โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวทางน้ำวิถีชุมชนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้เรือพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์