โครงการวิจัยสถานีวิจัยดอยปุย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ปี 2010

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

7

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

34

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

0

Award

รางวัล ปี 2010

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 19 Project 0 1 0 0
2010 ผลของฮอร์โมนจิบเบอเรลลินและคอลซิซินกับสบู่ดำเพื่อการเพิ่มผลผลิต หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2010 การปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอรา (D x P) และการถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตปาล์มน้ำมันที่เหมาะสมแก่เกษตรกร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์เสาวรสรับประทานสดและอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การวิจัยและพัฒนาการผลิตคาลล่าลิลลี่ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การทดสอบความแม่นยำการใช้ปุ๋ยเคมีสำหรับยางพาราก่อนเปิดกรีดพันธุ์ RRIM 600 ในชุดดินฝั่งแดง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การสำรวจ รวบรวมและวิเคราะห์คุณภาพพันธุกรรมมะขามป้อมท้องถิ่นของประเทศไทย เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์สำหรับอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 ศักยภาพและการพัฒนา Chinese tallow tree (Sapium sebiferum (L.) Roxb.) เป็นพืชน้ำมันทดแทนเพื่อผลิตBiodiesel หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของ Chinese tallow tree (Sapium sebiferum (L.) Roxb.) บนพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 ไม่จัดสรร-ผลของ NAA และ Ethephon ต่อการเปลี่ยนเพศดอกของ Chinese tallow tree (Sapium sebiferum (L.) Roxb.) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การวิจัยเพื่อพัฒนาวิธีการผลิตกล้ายางพาราคุณภาพเพื่อสนับสนุนการเพิ่ม ศักยภาพการผลิตยางพาราของประเทศ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การศึกษาการเพิ่มผลผลิตยางพาราโดยการใช้เฟินชายผ้าสีดาเป็นร่มกันฝนที่มีชีวิตสำหรับการกรีดยางพารา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 (ไม่จัดสรร)การพัฒนาคำแนะนำการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อยกระดับผลผลิตยางพาราพันธุ์ RRIT 251 หลังเปิดกรีดในชุดดินฝั่งแดง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมบางประการสำหรับ พัฒนาการผลิตพลับในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 ผลของ Micro-Climate ที่มีต่อการพัฒนาและคุณภาพ ของพลับพันธุ์ซิชู ( Diospyros kaki L. cv Xichu) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การใช้ต้นตอกลางเพื่อการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพพลับ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 ศักยภาพของการปลูกพลับหวาน ( Diospyros kaki L., non-astringent persimmon )ในพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การจัดการธาตุอาหารพืชสำหรับพลับพันธุ์ซิชู ( Diospyros kaki L., cv Xichu) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การจัดการก่อนและหลังเก็บเกี่ยวเพื่อชะลอการสูญเสีย ของพลับฝาดพันธุ์ซิชู ( Diospyros kaki L., cv Xichu ) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การปรับปรุงพันธุ์พลับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 11 Project 0 2 0 0
2010 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปมะม่วงสู่ชุมชนภูฟ้าพัฒนา ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 1 0 0
2010 การศึกษาการปลูกไม้ผลยืนต้นแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 1 0 0
2010 การศึกษาศักยภาพการผลิต Tea Tree (Melaleuca alternifolia) ในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การทดสอบพันธ์น้อยหน่าและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการผลิตเป็นการค้าในเขตแห้งแล้งจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การปลูกเปรียบเทียบพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ของพืช Jerusalem Artichoke ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 อิทธิพลของระบบการปลูกพืชที่มีผลต่อรายได้ ความอุดมสมบูรณ์ของดิน การเจริญเติบโตของยางพารา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 โครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการจัดการคุณภาพ (GAP) พืชผักเมืองหนาว ให้แก่เกษตรกรบนพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 ผลของ NAAและEthephon และต่อการเปลี่ยนเพศของสบู่ดำเพื่อการเพิ่มผลผลิต หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การทดสอบพันธุ์ข้าวฟ่างหวานในพื้นที่ต่างระดับ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การศึกษาการปลูกไม้ผลยืนต้นแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การศึกษาการขยายพันธุ์โดยวิธีที่เหมาะสมของ Chinese tallow tree (Sapium sebiferum (L.) Roxb.) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 1 3 0 0
2010 การศึกษารูปแบบและความเป็นไปได้ในการผลิตสตรอเบอรี่ดอยเชิงการค้า ผู้ประสานงาน ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2010 การเปรียบเทียบการให้ผลผลิตและต้นไหลของสตรอเบอรี่ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2010 การสำรวจศักยภาพของพืชพลังงานทดแทนบนพื้นที่สูงของประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการผลิตไบโอดีเซลชุมชน ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2010 การบริหารจัดการพื้นที่เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ของเกษตรกรบนพื้นที่ต้นน้ำน้ำหนาวโดยใช้ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 2 0 0