โครงการวิจัยสถานีวิจัยดอยปุย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ปี 2019

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

9

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

0

Award

รางวัล ปี 2019

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 0 0 0 0
2019 การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาบางลักษณะและการสร้างตาดอกของรองเท้านารีอินทนนท์สายพันธุ์ลูกผสม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ และระบบการผลิตพลับในเขตพื้นที่สูง ภาคเหนือตอนบน หัวหน้าโครงการ
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 โครงการวิจัยย่อยที่ 1 : การพัฒนาพันธุ์พลับที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ ในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือตอนบน (Development of Potential of Commercial Cultivar Persimmon Production) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 โครงการวิจัยย่อยที่ 2 : การเพิ่มประสิทธิภาพการผสมเกสร เพื่อการผลิตพลับพันธุ์ ‘HYAKUME’ เป็นพลับหวานเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 โครงการวิจัยย่อยที่ 4 : การใช้ GA3 และ CPPU เพื่อเพิ่มการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพผลของพลับ (Diospyros kaki Thunb.) พันธุ์ ‘FUYU’ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 โครงการวิจัยย่อยที่ 7 : การถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการผลิตพลับในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือตอนบน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 2 0 0
2019 ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพผลของสตรอเบอรี่ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 0 0 0
2019 การพัฒนาการปลูกทับทิมในพื้นที่กึ่งร้อน ผู้ร่วมวิจัย องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2019 การชักนำการออกดอกในมันสำปะหลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังแบบแม่นยำ ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 0 0 0