โครงการวิจัยสถานีวิจัยดอยปุย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ปี 2017

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

9

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

0

Award

รางวัล ปี 2017

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 0 0 0 0
2017 การวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตพลับบนที่สูงในเขตภาคเหนือตอนบน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 เทคโนโลยีการผสมเกสรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตพลับ Hyakume เพื่อการจำหน่ายแบบพลับหวาน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การยืดอายุการเก็บรักษาและเพิ่มคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผลพลับ โดยการใช้สาร 1-Methylcyclopropane ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาระบบการผลิตพลับบนที่สูงในเขตภาคเหนือตอนบน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 อิทธิพลของแคลเซียมและโบรอนที่มีต่อการลดผลแตก และคุณภาพของผลพลับพันธุ์ Fuyu ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2017 การยืดอายุการเก็บรักษาและเพิ่มคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผลพลับ โดยการใช้สาร 1-Methylcyclopropane ผู้ร่วมวิจัย เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 0 0 0 0
2017 การประยุกต์ใช้หญ้าแฝกในแปลงปลูกสตรอว์เบอร์รีบนพื้นที่สูงของสถานีวิจัยดอยปุย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การศึกษาหญ้าแฝกพันธุ์ต่าง ๆ ที่มีผลต่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ พื้นที่สูงของสถานีวิจัยดอยปุย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การศึกษาผลของชนิดวัสดุคลุมแปลงต่อการเจริญเติบโตของสตรอเบอรี่ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0