โครงการวิจัยสถานีวิจัยดอยปุย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ปี 2018

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

0

Award

รางวัล ปี 2018

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 1 0 0
2018 ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพผลของสตรอเบอรี่ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาบางลักษณะและการสร้างตาดอกของรองเท้านารีอินทนนท์สายพันธุ์ลูกผสม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 0 0 0 0
2018 การวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตพลับบนที่สูงในเขตภาคเหนือตอนบน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 เทคโนโลยีการผสมเกสรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตพลับ Hyakume เพื่อการจำหน่ายแบบพลับหวาน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การยืดอายุการเก็บรักษาและเพิ่มคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผลพลับ โดยการใช้สาร 1-Methylcyclopropane ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาระบบการผลิตพลับบนที่สูงในเขตภาคเหนือตอนบน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 อิทธิพลของแคลเซียมและโบรอนที่มีต่อการลดผลแตก และคุณภาพของผลพลับพันธุ์ Fuyu ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2018 การพัฒนาการปลูกทับทิมในพื้นที่กึ่งร้อน ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0