โครงการวิจัยสถานีวิจัยดอยปุย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ปี 2004

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2004

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2004

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2004

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2004

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2004

0

Award

รางวัล ปี 2004

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 1 0 0
2004 การปลูกทดสอบสบู่ดำในสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ และต้นทุนการผลิต ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 0 0 0
2004 การเพิ่มมูลค่าผลผลิตพลับหวานชนิดที่มีสีเนื้อเปลี่ยนแปลงโดยการผสมเกษร หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2004 การปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดินในพื้นที่ลาดชันมากกว่า 35 องศา ภายในแปลงไม้ผล (ท้อ) สวนบวกห้า (จังหวัดเชียงใหม่) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0