โครงการวิจัยสถานีวิจัยดอยปุย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ปี 2020

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 1 0 0 0
2020 การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ และระบบการผลิตพลับในเขตพื้นที่สูง ภาคเหนือตอนบน หัวหน้าโครงการ
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2020 การพัฒนาพันธุ์พลับที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ ในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือตอนบน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2020 การเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายละอองเกสรเพื่อการผลิตพลับพันธุ์ ‘HYAKUME’ เป็นพลับหวานเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2020 การจัดการธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรอง เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลพลับพันธุ์ ‘FUYU’ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2020 การถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการผลิตพลับในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือตอนบน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 1 0 0 0
2020 การพัฒนาการปลูกทับทิมในพื้นที่กึ่งร้อน ผู้ร่วมวิจัย องค์กรอิสระและเอกชน 1 0 0 0
2020 การปรับปรุงพันธุ์กัญชงเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ที่มีศักยภาพในการผลิตสาร CBD และเมล็ดน้ำมันคุณภาพดี หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0