การประเมินและจัดกลุ่มโดยใช้ลักษณะสัณฐานทางการเกษตร คุณภาพและผลผลิตของเชื้อพันธุกรรมสตรอว์เบอร์รีเพื่อใช้ในการปรับปรุงพันธุ์