โครงการวิจัยสถานีวิจัยดอยปุย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ปี 2016

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

0

Award

รางวัล ปี 2016

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 0 0 0 0
2016 การวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตพลับบนที่สูงในเขตภาคเหนือตอนบน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 เทคโนโลยีการผสมเกสรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตพลับ Hyakume เพื่อการจำหน่ายแบบพลับหวาน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 อิทธิพลของแคลเซียมและโบรอนที่มีต่อการลดผลแตก และคุณภาพของผลพลับพันธุ์ Fuyu ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 ผลของปริมาณผล ระยะเวลาและอุณหภูมิที่มีต่อการขจัดความฝาดของพลับพันธุ์ Xichu (P2) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2016 อิทธิพลของแคลเซียมและโบรอนที่มีต่อการลดผลแตกและคุณภาพของผลพลับพันธุ Fuyu ผู้ร่วมวิจัย เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0