โครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการจัดการคุณภาพ (GAP) พืชผักเมืองหนาว ให้แก่เกษตรกรบนพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์