การศึกษาการปลูกไม้ผลยืนต้นแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน

Publish Year National Conference 1
2010 inนายโรจน์รวี ภิรมย์, inนางสาวเบ็ญจารัชด ทองยืน, inนายวรวิทย์ ยี่สวัสดิ์, inนางสาวบัวบาง ยะอูป, "การศึกษาการปลูกไม้ผลยืนต้นแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน ณ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา จังหวัดน่าน", การประชุมวิชาการ “ผลงานวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงภาคเหนือของประเทศไทย เนื่องในโอกาสครอบรอบ 40 ปี มูลนิธิโครงการหลวง", 7 - 9 มกราคม 2010, เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย