การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปมะม่วงสู่ชุมชนภูฟ้าพัฒนา

Publish Year National Conference 1
2008 inนายโรจน์รวี ภิรมย์, "การเจริญเติบโตของผลและผลการใช้ปุ๋ยเพื่อเพิ่มคุณภาพของผลมะม่วงพันธุ์มหาชนกในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี", การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46 (ได้รับงบสนับสนุนงานจากสถาบันวิจัยและพัฒนา 15,000) และงานประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 7 2551 เสนอเมื่อวันที่ 26/5/2551 ได้รับงบสนับสนุนจากหน่วยงาน 8,310 บาท, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย