การผลิตพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาปรับแต่งหมู่ฟังก์ชั่น – ระยะที่ 2

Sub Project

Publish Year International Journal 3
2018 exSaros Salakhum, exThittaya Yutthalekha, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, exProf. Jumras Limtrakul , exDr. Chularat Wattanakit, "Synthesis of hierarchical faujasite nanosheets from corn cobash-derived nanosilica as efficient catalysts for hydrogenation oflignin-derived alkylphenols", Microporous and Mesoporous Materials, ปีที่ 258, ฉบับที่ -, มีนาคม 2018, หน้า 141-150
2018 exWasakon Umchoo, exChuleehat Sriakkarin, inดร.วลีพร ดอนไพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชมพูนุท วรากุลวิทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYingyot Poo-arporn, inดร.พงศกร จันทรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Green and sustainable methanol production from CO2 over magnetizedFe-Cu/core–shell and infiltrate mesoporous silica-aluminosilicates", Energy Conversion and Management, ปีที่ 159, ฉบับที่ -, มีนาคม 2018, หน้า 342-352
2018 exChuleehat Sriakkarin, exWasakon Umchoo, inดร.วลีพร ดอนไพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYingyot Poo-arporn, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Sustainable production of methanol from CO2 over 10Cu-10Fe/ZSM-5 catalyst in a magnetic field-assisted packed bed reactor", Catalysis Today, ปีที่ 314, ฉบับที่ -, กันยายน 2018, หน้า 114-121
Publish Year National Conference 6
2017 exกุลธิดา แจ้งยุบล, inดร.วลีพร ดอนไพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "การผลิตไฮโดรเจนจากกระบวนการแยกโมเลกุลน้ำภายใต้แสงขาวโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา Cr/Ta-SrTiO3 ที่ปรับปรุงด้วยคลอโรฟิลล์", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 (TIChE 2017) , 18 - 20 ตุลาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exชเยศ วรฐิตานนท์, inดร.วลีพร ดอนไพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "การสลายสารสี Rhodamine B โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาไททาเนียมไดออกไซด์ที่ปรับปรุงด้วยคลอโรฟิลล์และแมกนีเซียม", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 (TIChE 2017) โรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพฯ 18-20 ตุลาคม 2560 , 18 - 20 ตุลาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.วลีพร ดอนไพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "บทบาทของโลหะนิกเกิลบนตัวรองรับปฏิกิริยาที่มีรูพรุน 2 ขนาดต่อการผลิตก๊าซไฮโดรเจนและอัญรูปคาร์บอนมูลค่าสูงจากก๊าซมีเทน", ประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 "Innovative Technology toward Sustainable Development" กรุงเทพฯ 26-28 ตุลาคม 2559 , 26 - 28 ตุลาคม 2016, คลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย
2016 exวสกร อุ้มชู, inดร.วลีพร ดอนไพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "ผลของสนามแม่เหล็กต่อการดูดซับของคาร์บอนไดออกไซด์บนตัวเร่งปฏิกิริยาเหล็กและทองแดงบนตัวรองรับ MCM-41", The 26th Thai Chemical Engineering and Applied Chemistry Conference (TIChE 2016), 26 - 28 ตุลาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.วลีพร ดอนไพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSirapassorn Kiatphuengporn, exThanaree Phongamwong, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Advancement of green catalysts for C1 conversion to alternative energy and feedstock", PACCON 2016, 9 กุมภาพันธ์ 2016, สมุทรปราการ ประเทศไทย
2016 inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Sustainable Innovation of Magnetic Field Application in Catalytic CO2 Conversion", NanoThailand 2016, 27 - 29 พฤศจิกายน 2016, นครราชสีมา ประเทศไทย