การผลิตแอลกอฮอล์ขนาดเล็กจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบโลหะคู่โหลดบนตัวรองรับชนิดเมทัลออแกนิกเฟรมเวิร์ค

Publish Year International Journal 1
2017 exVarisara Deerattrakul, exWanwisa Limphirat, inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, "Influence of reduction time of catalyst on methanol synthesis via CO2 hydrogenation using Cu-Zn/N-rGO investigated by in situ XANES", Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, ปีที่ 80, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2017, หน้า 495-502