การใช้เทคโนโลยีเชิงความร้อนในการปรับแต่งพื้นผิวและรูพรุนของตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อการผลิตเชิงอุตสาหกรรม (ระยะที่ 2)

Publish Year International Journal 3
2020 inดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, รองศาสตราจารย์, exนางสาวปวันรัตน์ ประไพตระกูล, exนายนพดล ปั้นจันทร์, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, exศ.ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Synthesis of Dimethyl Ether via CO2 Hydrogenation: Effect of the Drying Technique of Alumina on Properties and Performance of Alumina-Supported Copper Catalysts", ACS Omega, ปีที่ 5, ฉบับที่ 5, มกราคม 2020, หน้า 2334-2344
2019 exนพดล ปั้นจันทร์, inดร.วลีพร ดอนไพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJaroon Junsomboon, inดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, รองศาสตราจารย์, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Influence of the Calcination Technique of Silica on the Properties and Performance of Ni/SiO2 Catalysts for Synthesis of Hydrogen via Methane Cracking Reaction", ACS Omega, ปีที่ 4, ฉบับที่ 19, พฤศจิกายน 2019, หน้า 18076-18086
2019 inดร.วลีพร ดอนไพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKunthida Jangyubol, exChayet Worathitanon, inดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, รองศาสตราจารย์, exNarong Chanlek, exWantana Klysubun, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Drying Techniques Affecting Structure-Reactivity of Pt/Cr-Ta:SrTiO3 Catalysts in Visible Light-Irradiated Water Splitting Reaction", ChemCatChem, ปีที่ 11, ฉบับที่ 24, ตุลาคม 2019, หน้า 6339-6348