จลนพลศาสตร์การเร่งปฏิกิริยาของตัวเร่งปฏิกิริยาปรับแต่งหมู่ฟังก์ชั่นเพื่อการผลิตพลังงานทดแทนเชิงอุตสาหกรรม (ระยะที่ 2)