แนวโน้มผลงานของพุทธลักษณ์

Journal

บทความของพุทธลักษณ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และในศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร

Publish Year International Journal 4
2013 inนางวิภา สุโรจนะเมธากุล, inนางสาวพุทธลักษณ์ ไขประภาย, inนางสาวเปรมรัตน์ จิตหาญ, inดร.วารุณี วารัญญานนท์, exShoji, M, exIto, T, exTamura, H, "Investigation of Undeclared Food Allergens in Commercial Thai Food Products (vol 23, pg 1, 2012)", FOOD CONTROL, ปีที่ 30, ฉบับที่ 2, เมษายน 2013, หน้า 404-404
2013 inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, inนางสาวพุทธลักษณ์ ไขประภาย, exPhukasmas, U, "THAI FRUIT SOURCES FOR LUTEIN AND ZEAXANTHIN : PROTECTIVE EFFECTS AGAINST AGE-RELATED MACULAR DEGENERATION (AMD)", ANNALS OF NUTRITION AND METABOLISM, ปีที่ 63, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2013, หน้า 1566-1567
2012 inนางวิภา สุโรจนะเมธากุล, inนางสาวพุทธลักษณ์ ไขประภาย, inนางสาวเปรมรัตน์ จิตหาญ, inดร.วารุณี วารัญญานนท์, exMasahiro Shoji, exTatsuhiko Ito, exHirotoshi Tamura, "Investigation of undeclared food allergens in commercial Thai food products", FOOD CONTROL, ปีที่ 23, ฉบับที่ 1, มกราคม 2012, หน้า 1-6
2012 inนางวิภา สุโรจนะเมธากุล, inนางสาวพุทธลักษณ์ ไขประภาย, inนางสาวเปรมรัตน์ จิตหาญ, inดร.วารุณี วารัญญานนท์, exShoji, M., exIto, T., exTamura, H., "Corrigendum to " Investigation of Undeclared Food Allergens in Commercial Thai Food Products" [J Food Control 23 (2012) 1-6]", Food Control, ปีที่ 30, ฉบับที่ 2, เมษายน 2012, หน้า 40

Conference

การนำเสนอบทความของพุทธลักษณ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และในศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร

Publish Year International Conference 2
2013 inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, inนางสาวพุทธลักษณ์ ไขประภาย, inนางอุษาพร ภูคัสมาส, "Thai Fruit Sources For Lutein And Zeaxanthin : Protective Effects Against Age-Related Macular Degeneration (AMD)", The 20th International Congress of Nutrition ณ เมือง Granada ประเทศสเปน, 15 - 20 กันยายน 2013, Granada ราชอาณาจักรสเปน
2012 inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, inดร.ประมวล ทรายทอง, inนางสิริพร สธนเสาวภาคย์, inนางสาวพุทธลักษณ์ ไขประภาย, "Phenolic Compound Analyzation of Thai Pigmented Rice", The Asian Food Security Association (AFSA), 1st AFSA Conferences on Food Safety and Food Security , 15 - 17 กันยายน 2012, Osaka ญี่ปุ่น
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=490041]