Search Result of "Scraps"

About 12 results
Img

งานวิจัย

การวิจัยและพัฒนาวัสดุ/ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รุ่งทิพย์ ลุยเลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (4)

Img
Img
Img
Img

ที่มา:กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาเกณฑ์การประเมินผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รุ่งทิพย์ ลุยเลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์

Img

การประชุมวิชาการ

Life cycle assessment of Garmento board for environmental product declaration

ผู้แต่ง:ImgDr.Rattanawan Mungkung, Assistant Professor, ImgTananon Nudchanate, ImgKannikar Sorakul, ImgKittiwan Kitpakornsanti,

การประชุมวิชาการ:

Img

Researcher

ดร. เบญญา กสานติกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมเครื่องกล

Resume

Img

Researcher

ดร. รุ่งทิพย์ ลุยเลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:สิ่งทอและเครื่องแต่งกาย( Textiles and Clothing ), การออกแบบเครื่องแต่งกาย( Costume Design ), the sustainable design and development , Circular Economy

Resume

Img

งานวิจัย

งานที่ปรึกษาการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาติ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เบญญา กสานติกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (5)

Img

Researcher

ดร. สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Innovation Processes, Design Management, Alternative Materials, Sustainable Architecture & Design, Upcycling

Resume

Img

Researcher

ดร. รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

สาขาที่สนใจ:Life Cycle Assessment, Sustainable Consumption and Production , Trade and environment

Resume