งานที่ปรึกษาการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาติ

Publish Year International Journal 1
2020 inดร.เบญญา กสานติกุล, รองศาสตราจารย์, "Eco-cooler Analysis for Room Temperature Reduction", วารสารนานาชาติคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 69-74
Publish Year National Journal 1
2020 inดร.เบญญา กสานติกุล, รองศาสตราจารย์, inนางวิจิตรา ภูมิสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Hydrogen Production from Aluminium-Water Reactions:Thermodynamic Properties Analysis", วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 13, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2020, หน้า 1-13
Publish Year International Conference 2
2020 inดร.เบญญา กสานติกุล, รองศาสตราจารย์, exRuengsak Auttaranakon, exArun Kongkeaw, "Bamboo scraps and hardwood chips biochar derived from a cone-truncated open fire kiln for use as a nutrition medium for agricultural purpose", The 13th TSAE International Conference, 30 กรกฎาคม - 30 ตุลาคม 2020, เมือง นครราชสีมา ประเทศไทย
2018 inดร.เบญญา กสานติกุล, รองศาสตราจารย์, "The Potential Study of Coffee, Acacia Wood and Corn Cob Residues toproduce Biomass Pellets Fuel", The 10th TSME International Conference on Mechanical Engineering (TSME-ICoME 2019), 10 - 13 ธันวาคม 2018, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 3
2018 exนายจิรวุฒิ สมประสิทธิ์, exนายนที เพ็ญผลเจริญ , inดร.เบญญา กสานติกุล, รองศาสตราจารย์, "ถังหมักก๊าซชีวภาพเคลื่อนที่ได้จากขยะอินทรีย์", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 15 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน, 6 - 7 ธันวาคม 2018, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2017 exพงศ์ธร คล้ำสุข, exอํานาจ กอบมณีรัตน์, exวสุธร ธเนศสกุล, inดร.เบญญา กสานติกุล, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์การลดอุณหภูมิห้องโดย Eco-cooler ด้วยโปรแกรม CFD", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน, 7 - 9 ธันวาคม 2017, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2017 exจรูญวิทย์ กิตติวิไลธรรม, exนนอนันทร์ จงทอง, exกีรติ สุขขี, inดร.เบญญา กสานติกุล, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์การพาความร้อนแบบบังคับโดยโช้โปรแกรม CFD", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน, 7 - 8 ธันวาคม 2017, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย