Search Result of "แอนดรอยด์"

About 72 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การทดสอบเชิงตัวแบบสำหรับโปรแกรมประยุกต์บนแอนดรอยด์ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุษา สัมมาพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgทัศนีย์ เชื้อเพ็ชร

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

ระบบสารสนเทศข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรระดับครัวเรือนบนแอนดรอยด์ (2016)

หัวหน้าโครงการ:นางสาวสุวรรณา คงศิลป์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายทนุวงศ์ จักษุพา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวสุวรรณา คงศิลป์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนงานวิจัยนิสิตปริญญาตรี

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

แอพพลิเคชั่นแจ้งเตือนอาหารก่อนวันหมดอายุบนแอนดรอยด์ (2016)

หัวหน้าโครงการ:นางสาวธมลวรรณ กลิ่นระรวย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายทนุวงศ์ จักษุพา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวธมลวรรณ กลิ่นระรวย

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนงานวิจัยนิสิตปริญญาตรี

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
1234