ระบบสารสนเทศข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรระดับครัวเรือนบนแอนดรอยด์

Publish Year National Conference 1
2016 exนางสาวสุวรรณา คงศิลป์ , inนายทนุวงศ์ จักษุพา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ระบบสารสนเทศข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรระดับครัวเรือนบนแอนดรอยด์", การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน 2015 (The ASEAN Undergraduate Conference in Computing : AUC2 2015), 28 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2016, สระแก้ว ประเทศไทย