การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ สำหรับการใช้บริการออนไลน์ต่างๆของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

Publish Year National Conference 1
2014 exนายชัยวัฒน์ พงศ์พฤฒิชัย , inดร.มนต์ชัย โศภิษฐกมล, อาจารย์, "การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์สำหรับการใช้บริการออนไลน์ต่างๆ ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ", ประชุมวิชาการโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 8 และ โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ระดับปริญญาโท ครั้งที่ 1 , 3 เมษายน 2014 - 19 มิถุนายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย