Search Result of "แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ"

About 28 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดสมุทรสงคราม กรณีศึกษา ตลาดน้ำอัมพวา (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวธันย์นิชา เลิศนรเศรษฐ์, อาจารย์

แหล่งทุน:โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา

Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวเกษตร แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และแหล่งบริการที่เกี่ยวข้องในภาคใต้

หัวหน้าโครงการ:Imgนายศุภณัฏฐ์ ยุกตะนันท์

Img

ที่มา:The social sciences

หัวเรื่อง:การพัฒนาพื้นที่อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติให้เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์บัวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อเศรษฐกิจชุมชน

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ความพร้อมของหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเกษตรและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศปี พ.ศ. 2551 และปี พ.ศ. 2552

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การจำแนกช่วงชั้นโอกาสด้านนันทนาการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้เขียน:Imgลักษณ์ชนก ชินเจริญทรัพย์

ประธานกรรมการ:Imgสิริกร กาญจนสุนทร

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนแบบเน้นประสบการณ์

ผู้เขียน:Imgกนกวรรณ แก้วอุไทย

ประธานกรรมการ:Imgนภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว

กรรมการร่วม:Imgดร.ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพร้อมในการพัฒนาพื้นที่รอบเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ผู้เขียน:Imgพัชรพรรณ ภูคาพิน

ประธานกรรมการ:Imgสากล สถิตวิทยานันท์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.อรสา สุกสว่าง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสิริกร กาญจนสุนทร

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. ปิยพงศ์ เขตปิยรัตน์, อาจารย์

ที่ทำงาน:โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:วิจัยและพัฒนา สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว

Resume

Img

ที่มา:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาพื้นที่อุทยานหนองหารน้อยเฉลิมพระเกียรติให้เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์บัวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อเศรษฐกิจชุมชน

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอนุรักษ์ เครือคำ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สิทธิชัย ฮะทะโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางกันยารัตน์ สุขะวัธนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวสรินทิพย์ พงษ์คุลีการ

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ความพร้อมของหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเกษตรและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ปีพ.ศ.2551 และปีพ.ศ.2552

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสมศรี ภัทรธรรม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายศุภณัฏฐ์ ยุกตะนันท์

Img

Researcher

นาย สิทธิชัย เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาชุมชน

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ขีดความสามารถในการรองรับของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน กรณีศึกษา หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านทรงไทย จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้เขียน:Imgดร.อารีรัตน์ ภาคพิธเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประธานกรรมการ:Imgดร.สาโรช อังสุมาลิน, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสุรเชษฎ์ เชษฐมาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายจีรชนม์ ศรีสวัสดิ์เล็ก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

นางสาว กาญจเนศ อรรถวิภาคไพศาล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม บางเขน

Resume

12