ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวเกษตร แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และแหล่งบริการที่เกี่ยวข้องในภาคใต้

  • สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • โครงการเดี่ยว

  • 2552 (2551-2552)

  • inนายศุภณัฏฐ์ ยุกตะนันท์

  • inนายศุภณัฏฐ์ ยุกตะนันท์

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์