Search Result of "เห็ด"

About 770 results
Img

งานวิจัย

เทคโนโลยีในการผลิตเห็ด 2. กระบวนการผลิตปุ๋ยหมักเพื่อเพาะเห็ดฟาง (2008)

หัวหน้าโครงการ:นางอัจฉรา พายัณท์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุรางค์ สุธิราวุธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางอัจฉรา พายัณท์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

บทบาทของเห็ดที่อยู่ตามธรรมชาติ (2010)

ผู้แต่ง:ImgDr.Uthaiwan Sangwanit, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เห็ดทอดสมุนไพร (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม

แหล่งทุน:บริษัท กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองแหนร่วมใจพัฒนา

Img
Img
Img

ที่มา:เห็ดไทย

หัวเรื่อง:การศึกษาชนิดของเชื้อราที่รอดชีวิตในถุงขี้เลื่อยผสมที่ใช้เพาะเห็ดที่ผ่านการฆ่าเชื้อจากฟาร์มเห็ดแหล่งต่างๆและผลการใช้แบคทีเรียสร้างสปอร์ต่อการเพิ่มผลผลิตเห็ดนางรมภูฏาน

Img

ที่มา:ข่าวสารเพื่อผู้เพาะเห็ด

หัวเรื่อง:บทบาทของเห็ดที่อยู่ตามธรรมชาติ

Img

ที่มา:วารสารเห็ดไทย

หัวเรื่อง:การศึกษาความหลากหลายและการกระจายตัวของเชื้อเห็ดโคน (Termitomyces spp.) ที่อยู่ร่วมกับปลวกเลี้ยงราในประเทศไทยโดยใช้เทคนิคทางโมเลกุล

Img

ที่มา:ข่าวสารเพื่อผู้ผลิตเห็ด

หัวเรื่อง:บทบาทของเห็ดที่อยู่ตามธรรมชาติ

Img

ที่มา:การประชุมเรื่องการจัดทำทะเบียนรายการชนิดเห็ดในประเทศไทย

หัวเรื่อง:ความหลากหลายของเห็ดเอคโตไมคอร์ไรซา

Img

ที่มา:เห็ดไทย ๒๕๕๕

หัวเรื่อง:การใช้เห็ดย้อมเส้นด้ายขนแกะและเส้นไหม

Img

ที่มา:การประชุมเรื่องการจัดทำทะเบียนรายการชนิดเห็ดในประเทศไทย

หัวเรื่อง:ความหลากหลายของเห็ดเอคโตไมคอร์ไรซา

Img

ที่มา:เห็ดไทย ๒๕๕๕

หัวเรื่อง:การใช้เห็ดย้อมเส้นด้ายขนแกะและเส้นไหม

Img

ที่มา:เห็ดไทย ๒๕๕๕

หัวเรื่อง:การรวบรวมและคัดเลือกพันธุ์เห็ด Oudemansiella spp. จากแหล่งต่างๆ เพื่อเป็นพันธุ์ทางการค้า

Img

ที่มา:วารสารเห็ดไทย 2549

หัวเรื่อง:การศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้านที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายและการเกิดของเห็ดโคนในสวนป่าทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

Img

ที่มา:วารสารเห็ดไทย

หัวเรื่อง:การคัดเลือกแบคทีเรียสร้างสปอร์และประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราแข่งขันในฟาร์มเห็ดและเชื้อราสาเหตุโรคพืชบางชนิดในระดับห้องปฏิบัติการ

Img
Img
Img
Img
12345678910...