Petty Patent

Article
กรรมวิธีการเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าทิเบต
Proprietor
บริษัทคอร์ดี้ไบโอเทค จำกัด
License ID
11927
Class
ชาติ
Grant Date
12 กันยายน 2016
Related Link
-

Author

Output From Project

ความปลอดภัยและประโยชน์ของถั่งเช่า

Outcome

  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท คอร์ดี้ไบโอเทค จำกัด การใช้ประโยชน์ :ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้ชื่อการค้า คอร์ดี้ไทย,1 ม.ค. 2014 - 16 ต.ค. 2020