Search Result of "เส้นทางจักรยาน"

About 32 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาโครงข่ายเส้นทางจักรยานในมหาวิทยาลัยสู่การเป็นวิทยาเขตสีเขียว (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชวาพร ศักดิ์ศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาระบบค้นหาเส้นทางจักรยานโดยใช้ส่วนของเส้นทางสตราวา (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อินทิราภรณ์ มูลศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวิชชุพงศ์ เก้าเอี้ยน

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาโครงข่ายเส้นทางจักรยานในมหาวิทยาลัยสู่การเป็นวิทยาเขตสีเขียว

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชวาพร ศักดิ์ศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาโปรแกรมสื่อความหมายในเส้นทางจักรยาน พื้นที่บางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้เขียน:Imgสินชัย หอมจันทร์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สันต์ เกตุปราณีต, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

นาง พัฑรา สืบศิริ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

นางสาว จุไรรัตน์ อินทรโอสถ

ที่ทำงาน:ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีสารสนเทศ, การพัฒนาสู่ความยั่งยืน, การพัฒนาเครือข่าย

Resume

Img

ที่มา:คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มก.

หัวเรื่อง:การพัฒนาโครงข่ายเส้นทางจักรยานในมหาวิทยาลัยสู่การเป็นวิทยาเขตสีเขียว:กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน(โครงการต่อเนื่อง)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชวาพร ศักดิ์ศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

บทความวิจัยดีเด่น (2018)

ผลงาน:การพัฒนาเส้นทางจักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

นักวิจัย: Imgนางรำไพ ภูวราห์ Imgดร.สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgนายรภัส ศิลป์ศรีกุล, อาจารย์ Imgนายรัตนพล ชื่นค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgนางสาววัชราภรณ์ อาจหาญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgนางสาววิมลวรรณ ไสยมรรคา Imgนางสาวจุไรรัตน์ อินทรโอสถ Imgจุฑารัตน์ พนาสุวรรณรัตน์

Doner:BANIC 2018 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลการนำเสนอบทความวิจัยดีเด่น (2018)

ผลงาน:การพัฒนาเส้นทางจักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

นักวิจัย: Imgนางรำไพ ภูวราห์ Imgดร.สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgนายรภัส ศิลป์ศรีกุล, อาจารย์ Imgนายรัตนพล ชื่นค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgนางสาววัชราภรณ์ อาจหาญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgนางสาววิมลวรรณ ไสยมรรคา Imgนางสาวจุไรรัตน์ อินทรโอสถ Imgจุฑารัตน์ พนาสุวรรณรัตน์

Doner:คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Img

Researcher

นางสาว ชวาพร ศักดิ์ศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภูมิสถาปัตยกรรม

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แนวทางปรับปรุงเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน กรณีศึกษา เส้นทางท่องเที่ยวกลุ่มโบราณสถานเกาะพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:Imgวุฒิชัย ทองเจียม

ประธานกรรมการ:Imgดร.เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.พงษ์ศักดิ์ สุริยวนากุล, รองศาสตราจารย์, Imgศราวุธ เปรมใจ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

12