การออกแบบเส้นทางจักรยานและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้จักรยาน เส้นทาง ถนน วปรอ 366 ทางเข้าวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

  • วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • โครงการเดี่ยว

  • 2559 (2559-2560)

  • inนายขวัญชัย กาแก้ว, อาจารย์

  • inนายขวัญชัย กาแก้ว, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์