Person Image

  Education

  • ปร.ด.( สหวิทยาการ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย
  • M.S. (Construction Management ), Florida International University , U.S.A.
  • สถ.บ.(สถาปัตยกรรม), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง, ไทย

  Expertise Cloud

  Bangkokbicycle routeGreen buildinggreen movementIntegralLand UseLong Stay ResortmapReal EstateSmart GrowthSufficiency EconomySustainabilitySustainable TransportationTODTransformationTransit Oriented DevelopmentUrban SprawlUrbanizationWorld movementการใช้ประโยชน์ที่ดินการเดินทางในเมืองแบบยั่งยืนการเดินเท้าการเติบโตอย่างชาญฉลาดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนการบริหารงานก่อสร้างและทรัพยากรกายภาพ การบริหารจัดการการประเมินหลักสูตรการปรับปรุงเส้นทางการผสมผสานการใช้ประโยชน์ที่ดินการพัฒนาโครงการการพัฒนาท้องถิ่นการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนการมีส่วนร่วมการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อมการวางผังและการพัฒนาเมืองการศึกษาการศึกษาความเป็นไปได้การส่งเสริมปฏิสัมพันธ์การอนุรักษ์การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมการออกแบบการออกแบบสถาปัตยกรรมยั่งยืนการออกแบบสภาพแวดล้อมเกษตรกรเกาะสมุยความยั่งยืนคุณภาพของน้ำทิ้งโครงข่ายทางจักรยานจักรยานจิตวิวัฒน์ชนบทชุมชนที่อยู่อาศัยเทคโนโลยีจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพเทคโนโลยีพื้นบ้านนครระยองนวัตกรรมอาคารเขียวนิทรรศการบางกะเจ้าบ้านจัดสรรบ้านต้นแบบชีววิถีบูทีคโฮเทลบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปอดสีเขียวผังเมืองผังเมืองรวมแผนที่แผนแม่บทพลังงานชีวภาพพักหนี้พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนพื้นที่สีเขียวพุทธเศรษฐศาสตร์ฟื้นฟูภาวะโลกร้อนเมืองเมืองเขียวเมืองจักรยานยั่งยืนยากจนย่านนวัตกรรมรถไฟชานเมืองระดับจิตระบบจักรยานสาธารณะเศรษฐกิจพอเพียงสถาปัตยกรรมสนามฝึกขี่จักรยานเส้นทางจักรยานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมห้วยองคตองค์การบริหารส่วนตำบลอนุรักษ์อสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์แบบยั่งยืนอาคารเขียวอาคารพาณิชยกรรม

  Interest

  การจัดการนวัตกรรม ความรู้และองค์กรเรียนรู้ ปรัชญา ศาสนา และแนวคิดที่ประยุกต์, การพัฒนาและจัดการอสังหาริมทรัพย์ ชุมชนและเมือง , การบริหารงานก่อสร้างและทรัพยากรกายภาพ

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 1 หน่วย, สมาชิก 0 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 27 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 17 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 30 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 11 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 19 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 30 เรื่อง (เชิงวิชาการ 27 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 4 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 3 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก