ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน
TOD
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน

TOD

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

ผศ.ธนภณ พันธเสน

Email: archtpp@ku.ac.th

Phone Number: 0-2942-8960 ต่อ 303

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

รศ.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์

Email: archspk@ku.ac.th

Phone Number: 029428960 ต่อ 303

ผศ.อารยา ศานติสรร

Email: arcays@ku.ac.th

Phone Number: (66)2 942-8960/ 302

รศ.วราเมศวร์ วิเชียรแสน

Email: fengvmv@ku.ac.th

Phone Number: 029428555

External Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายนอก มก.

Chang Gyu Choi

 

 

Kumiko Nakamichi

 

 

Shinya Hanaoka

 

 

พัฑรา สืบศิริ

 

 

ภาวิณี เอี่ยมตระกูล

 

 

สุปณิตา มั่นเจริญ