การพัฒนาโครงข่ายเส้นทางจักรยานในมหาวิทยาลัยสู่การเป็นวิทยาเขตสีเขียว

Publish Year National Journal 1
2016 inนางสาวชวาพร ศักดิ์ศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินคุณภาพเส้นทางจักรยานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล., ปีที่ 18, ฉบับที่ 22, มกราคม - มิถุนายน 2016, หน้า 1-14