Search Result of "พรรณไม้น้ำ"

About 138 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

ความหลากหลายของชนิดปลา พรรณไม้น้ำและการใช้ประโยชน์บริเวณเกาะดอนสวรรค์ ระบบนิเวศหนองหารหลวง จังหวัดสกลนคร (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การทดสอบประสิทธิภาพของ promoter ที่ใช้สำหรับการพัฒนาพรรณไม้น้ำเรืองแสง (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.น้ำผึ้ง อนุกูล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นงณพชร คุณากร

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

พรรณไม้น้ำในจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานี (2009)

ผู้แต่ง:ImgMr.Phongchate Pichitkul, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

พรรณไม้น้ำในระบบแม่น้ำแควน้อย (2015)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

พรรณไม้น้ำในระบบแม่น้ำยมของจังหวัดสุโขทัย (2016)

ผู้แต่ง:ImgMr.Phongchate Pichitkul, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

พรรณไม้น้ำในจังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน (2013)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
1234567