Search Result of "ทดสอบพันธุ์"

About 218 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการทดสอบพันธุ์มันสำปะหลังที่เหมาะสมสำหรับภาคตะวันตก (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

Img
Img
Img

งานวิจัย

การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมกึ่งการค้าในไร่กสิกร ปี 2558 (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสดใส ช่างสลัก

แหล่งทุน:บริษัท ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด

Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมกึ่งการค้าในไร่กสิกร ปี 2548. (2006)

ผู้แต่ง:ImgMr.Somchai Limaroon,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมในไร่กสิกร ปี 2548 (2006)

ผู้แต่ง:ImgMr.Somchai Limaroon,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมระหว่างกันระหว่างภาคราชการและเอกชนปี พ.ศ.2557 (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สรรเสริญ จำปาทอง

แหล่งทุน:บริษัท เมล็ดพันธุ์ที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 9 หน่วยงานและภาคราชการจำนวน 3 หน่วยงาน

12345678910...