การทดสอบพันธุ์อ้อยที่มีศักยภาพในเขตภาคกลางตอนบน ชุดลูกผสมปี 2001