การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดไร่ลูกผสมกึ่งการค้าในไร่เกษตรกร ปีเพาะปลูก 2559/2560