Search Result of "การสอนพลศึกษา"

About 56 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาสภาพและปัญหาการเรียนการสอนพลศึกษาในโรงเรียน เขตภาคกลางตะวันตก (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวินัย พูลศรี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
123