การศึกษาสภาพและปัญหาการเรียนการสอนพลศึกษาในโรงเรียน เขตภาคกลางตะวันตก